Opći uvjeti poslovanja

Opći uvjeti poslovanja

Temeljem:

 • Uredbe (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka),
 • Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka, (NN 42/2018 od 9.5.2018) kao i
 • Knjige usklađenja sa Općom uredbom o zaštiti osobnih podataka društva,

Društvo MOA LINE d.o.o. za trgovinu i usluge, OIB: 78831449189, donosi odluku da dana 31.12.2022. stupa na snagu

POLITIKA PRIVATNOSTI WEB STRANICE I APLIKACIJE www.salamander.hr

 

ZNAČENJE POJMOVA

 1. Termini koji se koriste u ovom dokumentu imaju sljedeća značenja:
 • VODITELJ OBRADE – društvo MOA LINE d.o.o., Zagreb, Ilica 23, OIB 78831449189
 • USLUGA – oN-line prodaja obuće i modnih dodataka kao i nuđenje raznih pogodnosti i programa Korisnicima (u daljnjem tekstu: Usluga)
 • Web stranica salamander.hr koja je u vlasništvu i pod kontrolom Voditelja obrade;
 • APLIKACIJA SALAMANDER /APLIKACIJA – mobilna aplikacija koja se može preuzeti na Google Play-u ili App Store-u i na drugim platformama, a koja je u vlasništvu i pod kontrolom Voditelja obrade preko koje se vrši Usluga Voditelja obrade;
 • POSJETITELJ WEB STRANICE/APLIKACIJE -  fizička osoba koja pristupa sadržaju web stranice/Aplikacije, a nije Kupac (u daljnjem tekstu: Posjetitelj);
 • KUPAC NA WEB STRANICI/APLIKACIJI - fizičko lice koje je registrant Naloga na web stranici/Aplikaciji i koje koristi Usluge web stranice/Aplikacije (u prethodnom i daljnjem tekstu: Kupac);
 • RANIJI KUPAC – fizička osoba koja je stupila u odnos s Voditeljem obrade prije nastanka Aplikacije,  koje je pružila određene informacije i dala izričitu suglasnost da Voditelj obrade ima mogućnost da ju obavještava o novostima i pogodnostima koje nudi i pruža Voditelj obrade;
 • PRIMATELJ OBAVIJESTI – fizička osoba koja je Kupac ili Posjetitelj web stranice/aplikacije, a koja je dala izričit pristanak da prima obavijesti u vidu newsletter-a i/ili telefonskih poziva, odnosno obavještavanja o novostima i pogodnostima koje nudi i pruža Voditelj obrade;
 • KORISNIK – zajednički naziv za Kupca, Ranijeg kupca, Primatelja obavijesti, Korisnika Programa, Kupca koji izjavljuje reklamaciju i osobe koja je poslala upit;
 • NALOG - profil Korisnika koji registrira i kreira na Web stranici/Aplikaciji na kojoj Korisnik vrši registraciju podataka tako što obavezno unosi adresu svoje e-pošte (e-mail), ime i prezime, spol, datum rođenja, kao i šifru (lozinku) uz potvrdu, odnosno verifikaciju naloga na način da Web stranica/Aplikacija šalje verifikacijski kod na adresu unesene e-pošte Korisnika u skladu s uputama koje određuje Web stranica/Aplikacija;
 • OPĆI UVJETI – dokument kojim se regulira ugovorni odnos između Voditelja obrade i Korisnika, a kojim su propisani uvjeti i pravila korištenja Web stranice/Aplikacije, kao i prava i obaveze Korisnika prema Web stranici/Aplikaciji i uslugama koje Web stranica/Aplikacija pruža;
 • ZAKON – primijenjene zakonske odredbe vezane uz regulaciju obrade osobnih podataka u Republici Hrvatskoj, a to su:
 • Uredbe (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka);
 • Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka, (NN 42/2018 od 9.5.2018) kao i o (u daljem tekstu: Zakon)
 • GDPR - Opća uredba o zaštiti podataka Europske Unije (2016/679);
 • PRIVOLA je svako dobrovoljno, određeno, informirano i nedvosmisleno izražavanje volje Korisnika -Ispitanika kojim on, izjavom ili jasnom potvrdnom radnjom, daje pristanak za obradu vlastitih osobnih podataka;
 • OSOBNI PODATAK je svaki podatak koji se odnosi na fizičku osobu čiji je identitet određen ili odrediv, neposredno ili posredno, posebno na osnovu oznake identiteta, kao što je ime i identifikacijski broj, podatak o lokaciji, identifikatora u elektronskim komunikacijskim mrežama ili jednog, odnosno više obilježja njegovog fizičkog, fiziološkog, genetskog, mentalnog, ekonomskog, kulturnog i društvenog identiteta;
 • OBRADA OSOBNIH PODATAKA je svaka radnja ili skup radnji koje se vrše automatizirano ili neautomatizirano s osobnim podacima Korisnika kao što su prikupljanje, bilježenje, razvrstavanje, grupiranje, odnosno strukturiranje, pohranjivanje, prilagodba ili izmjena, otkrivanje, uvid, upotreba, otkrivanje prijenosom, odnosno dostavljanje, umnožavanje, širenje ili na drugi način činjenje dostupnim, uspoređivanje, ograničavanje, brisanje ili uništavanje;
 • IZVRŠITELJ OBRADE je fizička ili pravna osoba, angažirana od strane Voditelja obrade da u njegovo ime i za njegov račun obrađuje osobne podatke Korisnika;
 • TREĆE LICE je fizička ili pravna osoba, odnosno organ vlasti koji nije Korisnik, VODITELJ OBRADE ili Izvršitelj obrade, kao ni osoba koja je ovlaštena obrađivati osobne podatke pod neposrednim nadzorom Voditelja obrade ili Izvršitelja obrade;
 • NADLEŽNI ORGANI su organi vlasti koji su nadležni za sprečavanje, istragu i otkrivanje kaznenih djela, kao i gonjenje počinitelja kaznenih djela ili izvršenje kaznenih sankcija uključujući i zaštitu i sprečavanje prijetnji javnoj i nacionalnoj sigurnosti, kao i pravna osoba koja je za vršenje prethodno nabrojanih poslova ovlaštena zakonom;
 • AGENCIJA ZA ZAŠTITU OSOBNIH PODATAKA (AZOP) je nezavisno tijelo, osnovano na temelju Zakona,  koje je nadležno za nadzor nad provođenjem Zakona i obavljanje drugih poslova propisanih Zakonom.

 

 1. UVODNE ODREDBE
 • Ovim dokumentom (u daljnjem tekstu: Politika privatnosti web stranice/aplikacije) se obavještavaju Korisnici o tome koji osobni podaci se prikupljaju od strane Voditelja obrade koji je vlasnik Web stranice/Aplikacije, svrha i osnova njihove obrade, dužina čuvanja podataka, upute o pravima Korisnika, procedure u slučaju incidenata, kao i suglasnost Korisnika da Voditelj obrade može prikupljati, obrađivati i čuvati njihove osobne podatke, kako stoji dalje u tekstu.
 • Voditelj obrade koristi podatke Korisnika u skladu s ovom Politikom privatnosti, i obavezuje se da će čuvati privatnost svih Korisnika, prikupljati samo neophodne, osnovne podatke o Korisnicima, odnosno podatke neophodne za poslovanje servisa, ispunjavanje ugovorenih obaveza, informiranje Korisnika u skladu s dobrim poslovnim običajima i u cilju pružanja kvalitetne usluge u skladu s Politikom.
 • Svjesnom i nenametnutom radnjom ispunjavanja za to predviđenog polja na pristupnoj platformi, bilo da se radi o papiru ili digitalnoj formi, Korisnik izjavljuje da je pročitao, razumio i prihvatio ovu Politiku privatnosti, odnosno da je suglasan s prikupljanjem, obradom i dužinom čuvanja podataka na način kako je Politikom privatnosti propisano.
 • Korisnik radnjom iz prethodnog Stavka izjavljuje da je prije registracije naloga na Web stranici/Aplikaciji pročitao, razumio i prihvatio Opće uvjete korištenja koji se mogu pronaći na adresi https://www.salamander.hropci-uvjeti/
 • Voditelj obrade osobnih podataka Korisnika je društvo MOA LINE d.o.o., Zagreb, Ilica 23, OIB 78831449189
 • Pružatelj usluga provedbe i obrade kartičnog plaćanja je društvo: Monri Payments d.o.o., Zagreb, Ulica grada Vukovara 269F, Zagreb, OIB 82551932122.
 • Politika privatnosti Web stranice/aplikacije SALAMANDER je izrađena u skladu s odredbama:
 1. Opće Uredbe o zaštiti podataka (GDPR) EU 2016/679
 2. Zakon o provođenju Opće Uredbe o zaštiti podataka („Narodne novine“ br. 42/18)
 3. Opća politika zaštite osobnih podataka MOA LINE d.o.o.
 4. Politika sigurnosti osobnih podataka MOA LINE d.o.o.
 5. Pravilnik o sigurnosti osobnih podataka MOA LINE d.o.o.
 6. Politika privatnosti za web stranicu domene https://www.salamander.hr i mobilnu aplikaciju istog naziva
 7. Procedura u slučaju povrede podataka MOA LINE d.o.o.
 8. Procedura obrade zahtjeva Ispitanika

 

 1. VODITELJ OBRADE PODATAKA
 • VODITELJ OBRADE je fizička ili pravna osoba koja određuje svrhe i sredstva obrade osobnih podataka
 • Voditelj obrade u kontekstu ovih Pravila privatnosti je društvo MOA LINE d.o.o., Zagreb, Ilica 23, OIB 78831449189
 • Pravna ili fizička osoba iz članka 2.1. u svojstvu Voditelja obrade odgovara za osobne podatke prikupljene od Korisnika web stranice, na način i u obimu kako je ovim aktom i Zakonom predviđeno.
 • Voditelj obrade poduzima potrebne tehničke, organizacijske i kadrovske mjere kako bi osigurao da se obrada vrši u skladu sa svim zakonskim propisima i aktima i kako bi bio u mogućnosti da to prezentira Ispitanicima, uzimajući u obzir prirodu, obujam, okolnosti i svrhu obrade, kao i vjerojatnost nastupanja rizika i razinu rizika za prava i slobode Ispitanika
 • Voditelj obrade je kroz Evidenciju postupaka obrade osobnih podataka dužan dostupnim učiniti podatak o tome tko od zaposlenih ili na drugi način angažiranih pravnih ili fizičkih osoba kod Voditelja obrade ima pristup osobnim podacima, i tko je njihov administrator

 

 1. PODACI KORISNIKA I POSJETITELJA (ISPITANIKA) KOJI SE PRIKUPLJAJU I OBRAĐUJU
 • Voditelj obrade prikuplja i obrađuje osobne podatke Korisnika u svrhu:
 • ispunjavanja prava i obaveza ustanovljenih u Općim uvjetima
 • poštivanja zakonskih obaveza
 • ostvarivanja valjanih legitimnih interesa i razloga unapređenja, efikasnijeg i zakonitog rada Voditelja obrade

ili,

 1. na osnovu dane privole Korisnika koji je dalje u tekstu detaljno objašnjen
 • Voditelj obrade može prikupljati sljedeće podatke Korisnika:
 1. ime i prezime;
 2. e-mail adresa;
 3. spol;
 4. datum rođenja;
 5. adresa prijema pošte (država, grad, poštanski broj);
 6. podatke iz sadržaja upitnika;
 7. broj
 8. Broj loyalty kartice
 9. Podatak o lokaciji

 

 • Posebne kategorije osobnih
 1. Voditelj obrade ne vrši obradu podataka koji se tiču rasnog ili etničkog porekla, političkog mišljenja, filozofskog uvjerenja, kao i obradu genetskih podataka, biometrijskih podataka u cilju jedinstvene identifikacije lica, podataka o seksualnom životu ili seksualnoj orijentaciji fizičkog
 • Podaci pribavljeni od internet pretraživača Korisnika – Cookies (g).
 1. U cilju unapređenja usluge na web stranici/aplikaciji Voditelja obrade i poboljšanju iskustva Korisnika Programa prilikom pregledanja stranice, Voditelj obrade prikuplja podatke od internet pretraživača Korisnika Programa odnosno Cookies (Kolačiće).
 2. Voditelj obrade prikuplja od internet pretraživača Korisnika/Posjetilaca neki od sljedećih podataka, odnosno sljedeće podatke:
 • naziv zahtjevane datoteke;
 • tip i verzija pretraživača;
 • korišteni operativni sistem;
 • aktiviranje Javascripta;
 • kolačići (cookies) uključeni/isključeni;
 • referentni URL – prethodno posjećena stranica;
 • IP adresa;
 • vrijeme pristupa;
 • klikovi;
 • sadržaj popunjenih formulara;
 • naziv uređaja i klasa uređaja;
 • naziv internet provajdera i geografski podaci

 

 1. Podaci o vrsti konkretnog kolačića, nazivu, dobavljaču, svrsi prikupljanja, kao i vrsti i vremenu čuvanja podataka, i drugi podaci koji bi mogli biti od značaja za čuvanje podataka iz članka 3.5.1. kod Voditelja obrade mogu se naći na adresi: https://www.salamander.hr

 

 1. SVRHA I OSNOVA OBRADE
 • Podatke iz članka 3., Voditelj obrade obrađuje:
 • na osnovu potrebe za ostvarivanjem ugovornih prava i obveza između Voditelja obrade i Korisnika, a kako je propisano odgovarajućim zakonskim odredbama aktima o zaštiti osobnih podataka Voditelja obrade te Pravilima programa
 • na osnovu izričite privole dane od strane Korisnika Programa, a Privola mora biti dana u formi koja poštuje odredbe Opće uredbe o zaštiti podataka, Zakona o primjeni Opće uredbe o zaštiti podataka te aktima Voditelja obrade
 • na osnovu legitimnog interesa Voditelja obrade u svrhu davanja odgovora i potrebnih informacija na upit Korisnika, i to nakon provedenog testa razmjernosti temeljenog na Općoj uredbi o zaštiti podataka, a kojim se utvrđuje nužnost prikupljanja osobnih podataka na osnovu legitimnog interesa u odnosu na ostale osnove te u odnosu na prava Korisnika programa (Ispitanika)
 • po drugim Zakonom predviđenim osnovama prema kojima je Voditelj obrade obvezan obrađivati podatke
 • Obradu podataka iz članka 4 Voditelj obrade vrši u sljedeće svrhe:
 • ispunjavanja ugovornih obaveza Voditelja obrade i Korisnika određenih Općim uvjetima i Pravilima Loyalty programa (ispitanika) (podaci iz članka 2.);
 • slanja verifikacijskog koda prilikom registracije Naloga ili izmjene šifre kod već postojećeg Naloga (podatak o e-mail adresi)obavještavanje Primatelja obavijesti o promotivnim ponudama i drugim informacijama (podaci iz članka 3.3, konkretno podaci o e-mail adresi i broju telefona);
 • u svrhe dostavljanja poklona i omogućavanja ostalih pogodnosti ukoliko je Korisnik na to stekao pravo (podatak iz članka 3.2. konkretno podatak o adresi prijema pošte);
 • informiranje Primatelja obavještenja koji je dao izričit pristanak za slanje newsletter-a i pozivanje/slanje elektronske poruke radi dobivanja informacija od strane Voditelja obrade o promotivnim ponudama i drugim informacijama u vezi sa Uslugom Voditelja obrade
 • vođenja izvan-sudskih sporova u skladu sa Zakonom, a u vezi sa pokrenutim izvan-sudskim sporom od strane Osobe koje izjavljuje reklamaciju i čiji je reklamacijski zahtjev odbijen;
 • pružanja informacija i odgovora na upit koji Voditelj obrade šalje Korisniku (podatak iz članka 3.2. - konkretno podaci iz sadržaja upita);
 • u druge svrhe za koje je dobivena odgovarajuća Privola Korisnika, osim ukoliko je Privola povučena u skladu s odredbama Opće uredbe o zaštiti podataka, Zakonom o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka te aktima Voditelja obrade o zaštiti osobnih podataka iz članka 1.6.

 

 • Osnova obrade i svrha obrade u pogledu svake pojedinačne kategorije osobnih podataka iz članka 3.2. i 3.3. detaljno su navedeni u okviru Evidencije postupaka obrade osobnih podataka Korisnika iz članka
 • Obrada u druge svrhe

 

 1. Ako obrada u svrhu koja je različita od svrhe za koju su podaci  prikupljeni  nije  zasnovana na zakonu ili na privoli Korisnika /Ispitanika na koje se podaci odnose, Voditelj obrade, uz poštivanje adekvatnih sigurnosnih odredbi, vrši procjenu  da li je ta druga svrha obrade u skladu sa svrhom obrade za koju su podaci prikupljeni, pri čemu posebno uzima u obzir:
 • da li postoji veza između svrhe za koju su podaci prikupljeni i druge svrhe namjeravane obrade;
 • okolnosti u kojima su podaci prikupljeni, uključujući i odnos između Voditelj obrade i Korisnika (Ispitanika);
 • prirodu podataka;
 • moguće posljedice daljnje obrade za Korisnika.

 

 • Voditelj obrade je dužan da stalnom primjenom odgovarajućih tehničkih, organizacionih i kadrovskih mjera osigura da se uvijek obrađuju samo oni osobni podaci koji su neophodni za ostvarivanje svake pojedinačne svrhe obrade, što se primjenjuje u odnosu na broj prikupljenih podataka, obujam njihove obrade, rok njihovog pohranjivanja i njihovu

 

 1. PRIVOLA
 • Privola dana od strane Korisnika daje se u zasebnoj formi, s jasnim i istaknutim naslovom „Privola“, ili drugim naslovom koji na nedvosmislen način ukazuje da je riječ o privoli za obradu osobnih podataka, a sadržaj istog je opisan informativno, transparentno, razumljivo, dostupno, upotrebom jasnih i jednostavnih riječi na način propisan zakonskim odredbama
 • Korisnik nije uvjetovan davanjem privole da bi mu bila omogućena usluga ili dio usluge za koju Privola nije neophodna da bi ista mogla biti obavljena, te se ista može smatrati dobrovoljnom, osim ako bez obrade za koju se Privola traži nije moguće omogućiti Korisniku Programa da ostvari svoje
 • Korisnik ima pravo opoziva Privole u svakom trenutku. Opoziv privole ne utječe na dopuštenost obrade koja je vršena na osnovu privole prije opoziva. Prije davanja privole Ispitanik na kojega se podaci odnose mora biti obavješten o pravu na opoziv, kao i djelovanju opoziva. Opozivanje privole mora biti jednostavno, kao i davanje
 • Privola iz članka 5.1. se daje u elektronskoj formi na način da Korisnici prilikom korištenja web stranice/aplikacije Voditelja obrade imaju priliku pročitati tekst privole i u skladu sa člankom 5 Politike privatnosti programa odluče da li istu da prihvaćaju ili ne, i to klikom na određeno polje, pri čemu isto polje nije posebno istaknuto niti svojim izgledom navodi Korisnika Programa (Ispitanika) na
 • Obrada koja se vrši na osnovu privole je:
  1. obrada adrese e-pošte i broja telefona u cilju obavještavanja u vezi s aktivnostima Web stranice/Aplikacije Voditelja obrade i direktnog oglašavanja o pogodnostima koje nudi Voditelj obrade
  2. obrada podataka o spolu i datumu rođenja u cilju formiranja prilagođene ponude

 

Privola na predmetnu obradu prethodno navedenih podataka se daje svojevoljno elektronski na za to predviđenom polju pri čemu isto polje nije posebno istaknuto niti svojim izgledom navodi Korisnika Programa (Ispitanika) na odabir..

 

 1. OBAVIJEST I NEWSLETTER
 • Voditelj obrade šalje Primateljima obavijesti newsletter, odnosno obavijesti o novostima i pogodnostima koje pruža Voditelj obrade, a sve na osnovu izričite privole Primatelja obavijesti.
 • Radnje iz članka 6.1. Voditelj obrade može vršiti i usmenim putem ili slanjem elektronske poruke, na način što će Primatelja obavijesti koji je za to dao izričitu privolu kontaktirati putem telefona.
 • Primatelj obavijesti ima pravo da opozove Privolu za slanje obavijesti iz članka 6.1. odnosno usmeno priopćavanje/slanje elektronske poruke o novostima i pogodnostima telefonskim putem iz članka 6.2. u svakom trenutku klikom na polje koje je namijenjeno za odustanak od budućih obavijesti o novostima i promotivnim ponudama Voditelja obrade, ili pismeno na e-mail adresu: salamander@moaline.hr .
 • Voditelj obrade na osnovu izričite privole Primatelja obavijesti obavještava o novim proizvodima, akcijama i uslugama putem e-mail obavijesti ili telefonskim putem u svrhe omogućavanja zainteresiranim osobama odnosno Primateljima obavijesti da prvi saznaju za nove Usluge i pogodnosti koje nudi Voditelj
 • Odjava od daljeg obavještavanja ne utiče na dopuštenost obrade koja je vršena prije podnošenja zahtjeva za obustavu prijema obavijesti. Putem obavijesti od strane Voditelja obrade, Primatelju obavijesti je na jasan način ponuđeno da se u svakom trenutku može odjaviti od primanja daljnjih obavijesti. Odjava od obavijesti je jasno naznačena i dio je svake novo pristigle obavijesti koje Primatelj obavijesti primi kao svoju e-mail poštu ili elektronsku poruku putem telefona, odnosno koja mu je predočena usmeno kroz telefonski

 

 1. PRAVA KORISNIKA (ISPITANIKA) U SMISLU ZAŠTITE OSOBNIH PODATAKA
 • Pravo da budu informirani i pravo na pristup informacijama:

 

 1. Voditelj obrade je obavezan da na sažet, transparentan, razumljiv i lako dostupan način, korištenjem jasnih i jednostavnih riječi, na zahtjev Korisnika istom pružiti informacije o:
 • identitetu i kontakt podacima Voditelja obrade i zaposlenog ili na drugi način angažirane osobe kod Voditelja obrade koji je nadležan za obradu;
 • svrsi namjeravane obrade i pravnoj osnovi za obradu;
 • postojanju legitimnog interesa Voditelja obrade ili treće strane, ako je osnova obrade legitimni interes;
 • primatelju, odnosno grupi Primatelja osobnih podataka, ako oni postoje;
 • činjenici da Voditelj obrade namjerava iznijeti osobne podatke u drugu državu ili međunarodnu organizaciju;
 • roku čuvanja osobnih podataka ili, ako to nije moguće, o kriterijima za njegovo određivanje;
 • postojanju prava da se od Voditelja obrade zahtjeva pristup, ispravka ili brisanje njegovih osobnih podataka, odnosno postojanju prava na ograničenje obrade, prava na prigovor, kao i prava na prenosivost podataka;
 • postojanju prava na opoziv privole u bilo koje vrijeme, kao i o tome da opoziv privole ne utječe na dopuštenost obrade na osnovu privole prije opoziva;
 • pravu da se podnese pritužba AZOP-u;
 • tome da li je davanje osobnih podataka zakonska ili ugovorna obaveza ili je davanje podataka neophodan uvjet za zaključenje ugovora, kao i o tome da li osoba na koju se podaci odnose ima obavezu da da podatke o svojoj ličnosti i o mogućim posljedicama ako se podaci ne daju;
 • postojanju automatiziranog donošenja odluka, uključujući profiliranje, ukoliko Voditelj obrade vrši takvu
 1. Na zahtjev iz članka 7.1.1. Voditelj obrade mora odgovoriti u roku od 30 dana, s tim što taj rok može biti produžen za još 60 dana ako je to neophodno, uzimajući u obzir složenost i broj zahtjeva. O produženju roka i razlozima za to produženje Voditelj obrade je dužan obavijestiti Korisnika Programa u roku od 30 dana od dana prijema zahtijeva, a ako je Korisnik Programa podnio zahtjev elektronskim putem, informacija se mora pružiti elektronskim putem ako je to moguće.

 

 • Pravo na ispravku i dopunu
 1. Korisnik ima pravo da se njegovi netočni osobni podaci isprave ukoliko je moguće bez odlaganja. Ovisno od svrhe obrade, Korisnik ima pravo svoje nepotpune osobne podatke dopuniti, što uključuje i davanje dodatne izjave.
 2. Ukoliko je moguće ispravku izvršiti korekcijom, brisanjem i unosom drugačijih podataka od strane Korisnika isti će ispravku iz članka 7.2.1. izvršiti sam.
 3. Ukoliko Korisnik nije u mogućnosti da ispravku i dopunu izvrši na način iz članka 7.2.2. obratiće se sa zahtjevom Voditelju obrade.

 

 • Pravo na brisanje
 1. Ukoliko su ispunjeni zakonski uvjeti, Voditelj obrade je dužan na zahtjev Korisnika bez nepotrebnog odlaganja osobne podatke iz članka 5, izbrisati u sljedećim slučajevima:
 • osobni podaci više nisu neophodni za ostvarivanje svrhe zbog koje su prikupljeni ili na drugi način obrađivani;
 • Korisnik je opozvao Privolu na osnovu koje se obrada vršila, u skladu sa svim odgovarajućim propisima, a nema drugog pravnog osnova za obradu;
 • Korisnik je podnio prigovor na obradu u skladu sa Zakonom, a nema drugog pravnog osnova za obradu koji prevladava nad legitimnim interesom, pravom ili slobodom osobe na koje se podaci odnose;
 • osobni podaci su nezakonito obrađivani;
 • osobni podaci moraju biti izbrisani u cilju izvršenja zakonskih obaveza Voditelja obrade;
 • osobni podaci su prikupljeni u vezi sa korištenjem usluga informatičkog društva u smislu odgovarajućih

 

 • Pravo na ograničavanje obrade
 1. Korisnici imaju pravo da od Voditelja obrade traže ograničavanje obrade podataka koji se na njih odnose, ukoliko je obrada nezakonita, ukoliko se ukazuje na netočnost podataka, ukoliko je podnesen prigovor na obradu u skladu s odgovarajućim propisima, kao i iz drugih razloga propisanim zakonskim propisima i aktima Voditelja obrade.

 

 • Pravo na prigovor
 1. U ovisnosti od konkretnog slučaja i ukoliko smatra da je to opravdano, Korisnik ima pravo da u svakom trenutku podnese Voditelju obrade prigovor na obradu njegovih osobnih podataka koja se vrši po osnovu privole, a Voditelj obrade je dužan prekinuti sa obradom podataka Korisnika koji je podnio
 2. Voditelj obrade nije dužan prekinuti obradu na način iz članka 7.5.1. ukoliko je predočio Korisniku da postoje zakonski razlozi za obradu koji pretežu nad interesima, pravima ili slobodama tog Korisnika  ili su u vezi s podnošenjem, ostvarivanjem ili obranom pravnih zahtjeva.

 

 1. SKLADIŠTENJE OSOBNIH PODATAKA KORISNIKA PROGRAMA
 • Osobni podaci Korisnika koji su prikupljeni preko Web stranice i/ili Aplikacije, skladište se u elektronskoj formi na sigurnom serveru i osigurani su SSL certifikatom, a pristup centralnoj bazi podataka koja se nalazi na prethodno spomenutom serveru ima odgovorna osoba Voditelj
 • Osobni podaci Korisnika navedeni u članu 3.2. i 3.3, čuvaju se u centralnoj bazi Voditelja obrade, kompanije "MOA LINE d.o.o., Ilica 23, Zagreb, Republika Hrvatska. Podaci su kod Voditelja obrade, u skladu s odrebama navedenog ugovora, osigurani adekvatnim organizacijsko- tehničkim mjerama. Podaci u elektronskoj formi se čuvaju konkretno na matičnom serveru Voditelja obrade koji ispunjava visoke standarde IT sigurnosti. Pristup podacima dozvoljen je samo ograničenom broju osoba koji su zaposleni kod Voditelja obrade, a koja imaju ovlaštenje odnosno obavezu da pristupajući istim resursima održavaju sistem u stanju funkcionalnosti i na adekvatnom nivou zaštite.

 

 • Unutar kompanije Voditelja obrade, pristup podacima iz članka 3.2. i 3.3. imaju samo one organizacijske jedinice, odnosno oni zaposleni kojima su isti neophodni za ispunjenje svrhe za koju su osobni podaci prikupljeni, odnosno zaposleni na radnim mjestima na kojima su ovlašteni da imaju pristup i obrađuju gore navedene podatke Korisnika
 • U slučaju promjene lokacije za skladištenje podataka iz članka 8.1. i 8.2. Voditelj obrade će izvršiti izmjenu i dopunu Politike privatnosti i istaknuti izmijenjenu i dopunjenu verziju na Web stranici i/ili

 

 1. PRISTUP PODACIMA OD STRANE TREĆIH LICA / IZVRŠITELJA OBRADE OSOBNIH PODATAKA
 • Voditelj obrade je ovlašten da za potrebe obavljanja platnih transakcija, zakonskih obaveza, održavanja servisa te unapređenja rada Programa vjernosti, koristi usluge potrebnih Izvršitelja obrade, kao npr. knjigovodstvenih agencija, programera, IT konzultanata i drugih vanjskih i internih suradnika za čiji rad i rezultate odgovara u skladu s propisima koji reguliraju zaštitu osobnih podataka Korisnika programa te u skladu s potpisanim ugovorima i
 • Voditelj obrade garantira da će Obrađivač primijeniti potrebne tehničke, organizacijske i kadrovske mjere, tako da se obrada vrši u skladu sa Zakonom i da se osigura adekvatna zaštita osobnih podataka Korisnika
 • U svrhu osiguravanja uvjeta iz članka 9.2. Voditelj obrade s Izvršiteljima obrade zaključuje ugovor o obradi podataka, koji može biti sastavni ili prateći dio osnovnog ugovora, a koji sadrži sve potrebne elemente predviđene propisima o zaštiti osobnih podataka.
 • Za potrebe ostvarenja svrhe iz članka 9.1. Voditelj obrade angažira sljedeće obrađivače:
 • BDO Infokorp d.o.o., Savska cesta 106, 10000, Zagreb
 • Overseas Express d.o.o., Zastavnice 38a, 10251 Hrvatski Leskovac, OIB 19407280555

 

 1. ZAJEDNIČKI VODITELJ OBRADE

Zajednički Voditelji obrade prikupljaju i obrađuju podatke na osnovu ispunjenja ugovornih obaveza u skladu sa prethodno zaključenim Sporazumom o zajedničkoj obradi podataka, kao i drugim zaključenim ugovorima, općim aktima ugovornih strana, a sve u skladu s odredbama Zakona.

 

 1. SIGURNOST PODATAKA

Pitanje sigurnosti podataka Korisnika /Ispitanika uređeno je, osim Zakonom, i internim aktima Voditelja obrade koji čine dio dokumentacije Usklađenja sa Općom uredom o zaštiti podataka i to:

 • Politika sigurnosti osobnih podataka za MOA LINE d.o.o.
 • Pravilnik o sigurnosti osobnih podataka za MOA LINE d.o.o.

 

 • Prilikom procjene potrebne razine uspostavljene sigurnosti osobnih podataka Voditelj obrade uzima u obzir i prati razinu tehnoloških dostignuća kao i troškove njihove primjene, zatim prirodu, obujam, okolnosti i svrhu obrade podataka i na osnovu tih parametara procjenjuje vjerovatnost nastupanja rizika, odnosno potencijalne razine rizika za prava i slobode Korisnika.
 • U odnosu na okolnosti iz članka 11.1. Voditelj obrade provodi odgovarajuće tehničke, organizacijske i kadrovske mjere kako bi se dostigao potreban nivo zaštite u odnosu na rizik od uništenja, gubitka, izmjene, neovlaštenog otkrivanja ili pristupa podacima Korisnika
 • Prilikom slanja podataka Izvršiteljima obrade, Voditelj obrade je dužan osigurati siguran komunikacijski kanal kojim podaci putuju, kao i da se uvjeri da su podaci sigurno skladišteni uz osigurane adekvatne sigurnosne standarde.
 • Voditelj obrade provodi sljedeće mjere zaštite:
 • Implementacija pseudonimizacije baze podataka kad god je to moguće;
 • Primjena suvremenih metoda zaštite i kontrole pristupa izvornima podataka koji sadrže osobne podatke;
 • Ograničenje pristupa osjetljivim podacima, kao i ograničenje korisničkih naloga, koji mogu imati pristup određenim podacima, uvodeći sistem rola i autorizacija koje će osigurati da samo određeni zaposleni kod Voditelja obrade kojima je neophodan pristup podacima za obavljanje radnih zadataka mogu imati uvid i vršiti obradu odgovarajućih podataka.
 • Svi podaci o Korisnicima se strogo čuvaju i dostupni su samo angažiranim licima Voditelj obrade, kojima su ti podaci nužni za obavljanje posla, a Voditelj obrade je odgovoran za poštovanje načela zaštite privatnosti, u skladu sa Politikom privatnosti.

 

 1. POSTUPAK U SLUČAJU POVREDE ZAŠTITE PODATAKA

Procedura postupka u slučaju povrede zaštite podataka propisana je aktom Procedura u slučaju povrede podataka društva MOA LINE d.o.o. koji je donesen kao dio ukupne dokumentacije Usklađenja s Općom uredbom o zaštiti podataka.

 

 • Opis procedure iz službenog akta:

 

 1. Svaki djelatnik ili treća osoba koji posumnja na povredu sigurnosti koja može dovesti do slučajnog ili protuzakonitog uništenja, gubitka, promjene te neovlaštenog otkrivanja ili pristupanja osobnim podacima obavezno o tome mora obavijestiti osobu odgovornu za zaštitu osobnih podataka Voditelja obrade te priložiti detaljan opis situacije.

 

 1. Koordinator za zaštitu osobnih podataka provest će istragu svih prijavljenih incidenata kako bi potvrdio je li doista došlo do povrede osobnih podataka te donijeti odluku o načinu izvješćivanja Agencije za zaštitu osobnih podataka
 • Ukoliko dođe do povrede osobnih podataka koja može rezultirati ugrožavanjem prava i sloboda ispitanika (npr. novčani gubici, otkrivanje profesionalne tajne, diskriminacija, oštećenje ugleda ili bilo koja druga značajna socijalna ili ekonomska šteta), Koordinator za zaštitu osobnih podataka imenovan od Voditelja obrade je dužan o tome pravovremeno i bez odgode obavijestiti Agenciju za zaštitu osobnih podataka (AZOP), najviše 72 sata od saznanja o povredi. U slučaju nepostupanja u predmetnom roku Voditelj obrade će obrazložiti razloge za kašnjenje.
 • Obavijest koju Voditelj obrade putem Koordinatora šalje AZOP-u mora sadržavati najmanje sljedeće informacije:
 1. Mjesto i vrijeme događaja
 2. Opis događaja
 3. Kategoriju i procijenjen broj Korisnika (Ispitanika) čiji su podaci ugroženi
 4. Kategoriju i procijenjen broj osobnih podataka koji su ugroženi
 5. Moguće posljedice povrede
 6. Detalji poduzetih ili predloženih mjera za odgovor na povredu koje uključuju i mjere koje se poduzimaju za umanjivanje potencijalnih negativnih posljedica, gdje god je to moguće učiniti.
 7. Kontakt koordinatora za zaštitu osobnih podataka

 

 • U slučaju povrede prava na zaštitu osobnih podataka, Voditelj obrade je dužan o povredi osobnih podataka koja može proizvesti rizik za prava i slobode fizičkih osoba obavijestiti bez odlaganja Korisnike
 • Obavijest Korisniku iz članka 12.4. mora na jasan i razumljiv način opisati vrstu podataka i navesti informacije iz članka 3.
 • Voditelj obrade nije dužan obavijestiti Korisnika u situaciji iz članka 12.4. ukoliko:
 • je poduzeo odgovarajuće tehničke i organizacijske mjere zaštite u odnosu na osobne podatke čija je sigurnost povrijeđena;
 • je naknadno poduzeo mjere kojima je osigurao da povreda osobnih podataka sa visokim rizikom za prava i slobode osoba na koje se podaci odnose više ne može imati posljedice za tu osobu;
 • bi obavještavanje osoba na koje se podaci odnose predstavljalo nerazmjeran utrošak vremena i sredstava, u kom je slučaju Voditelj obrade dužan putem javnog obavještavanja ili na drugi djelotvoran način osigurati pružanje obavijesti osobama na koje se podaci odnose.

13.7.  Ukoliko Korisnik (Ispitanik) dođe do saznanja o bilo kojem događaju koji je doveo ili može dovesti do ugrožavanja njegovih ili osobnih podataka trećih osoba, dužan je bez odlaganja o tome obavijestiti Voditelja obrade preko kontakata koji se nalaze u ovom dokumentu.

 

 1. VRIJEME ČUVANJA PODATAKA I NJIHOVO BRISANJE
 • Podaci iz članka 3 čuvaju se onoliko dugo koliko je to potrebno za svrhu za koju se obrađuju, osim u slučaju kada je osnova prikupljanja ovih podataka privola Korisnika.
 • U slučaju iz članka 13.1. a gdje je osnova prikupljanja podataka o Korisniku iz članka 3 njegova privola, ovi podaci će se čuvati do opoziva dane privole u skladu sa članom 5.3.
 • Izuzetno od članka 13.2, Voditelj obrade neće pristupiti brisanju informacija/podataka koji se odnose na konkretnog Korisnika, a koji nije izvršio svoje ugovorne obaveze prema Voditelju obrade u vezi sa Uslugom, ili ukoliko Voditelj obrade prema važećim propisima ima pravo/obavezu da određene podatke o Korisniku čuva, ili ukoliko Voditelj obrade ima drugi legitimni interes, pri čemu će podatke čuvati u roku dok zakonska obaveza, odnosno legitimni interes postoji, ali ne duže od zakonom propisanog roka za čuvanje podataka, odnosno 3 godine u slučaju postojanja legitimnog interesa.
 • Izuzetno od članka 13.1. Voditelj obrade će sačuvati podatke Primatelja obavijesti koji su dali izričitu privolu za obrađivanje i čuvanje njihovih podataka u svrhe obavještavanja o novostima i promotivnim ponudama, odnosno u svrhe slanja Newsletter-a i obavještavanja putem telefonskog
 • Podatke koje Voditelj obrade obrađuje na osnovi legitimnog interesa, Voditelj obrade čuva dok postoji legitimni interes ili ih briše nakon isteka razdoblja od 2 godine od kada je obavljena posljednja
 • Podaci koji su prikupljeni iz upita/pitanja preko Web stranice i/ili Aplikacije, putem e- maila ili telefona, brišu se ili anonimiziraju najkasnije u roku od godinu dana nakon prosljeđivanja konačnog odgovora od strane Voditelja
 • Vrijeme čuvanja u pogledu svake pojedinačne kategorije osobnih podataka iz članka

3.2. i 3.3. detaljno je navedeno u okviru evidencije radnji obrade osobnih podataka Korisnika kod Voditelja obrade iz članka 14.

 

 1. EVIDENCIJA POSTUPAKA OBRADE OSOBNIH PODATAKA KORISNIKA KOD VODITELJA OBRADE
 • Voditelj obrade vodi evidenciju postupaka obrade osobnih podataka Korisnika iz članka 3 ove Politike privatnosti, a u skladu sa provedbenim dokumentima usklađenja sa Općom uredbom o zaštiti podataka (GDPR) koje je Vodilje obrade
 • Evidencija se pored naziva i poslovnih podataka Voditelja obrade, sastoji iz slijedećih informacija: kategorija osoba čiji se podaci obrađuju, kategorija osobnih podataka, svrha i osnova obrade, trećim osobama kojima su podaci dostupni, dužini čuvanja podataka, opis mjera zaštite te formi i načinima na koje se podaci čuvaju.
 • Evidencija iz članka 14.1. vodi se u elektronskom obliku i čuva se trajno, u skladu sa Općom uredbom o zaštiti podataka te ostalim eksternim i internim

 

15. WEB TRGOVINA

U web trgovini www.salamander.hr moguće je kupiti proizvode koji su predstavljeni na stranici www.salamander.hr. Narudžba u web trgovini je realizirana kada korisnik zaprimi automatsku elektronsku obavijest. Ta elektronska obavijest nije potvrda da je proizvod na zalihi i da je započelo otpremanje proizvoda na adresu kupca.

Narudžba će biti potvrđena najkasnije u roku 2 radna dana od dana kada je narudžba realizirana i to putem nove e-obavijesti o potvrdi narudžbe.

U slučaju da naručenog proizvoda nema na zalihi ili da narudžbu nije moguće realizirati uslijed drugih razloga, korisnik će biti obaviješten putem e-mail adrese. Ukoliko je kupac platio kartičnim načinom plaćanja i proizvod nije dostupan, sredstva će kupcu biti vraćena na na tekući račun.

 

16. DOSTAVA

Kupac prilikom izbora narudžbe ima dvije opcije za dostavu narudžbe:

 • ukoliko kupac želi dostavu na kućnu adresu, te ukupna cijena kupovine prelazi iznos od 40,00 EUR, troškove snosi Moa Line d.o.o.
 • ukoliko kupac želi preuzeti naručeni proizvod u nekoj od Salamander poslovnica tvrtke Moa Line d.o.o. troškove dostave snosi Moa Line d.o.o.

Ne dostavljamo van granica Republike Hrvatske

www.salamander.hr će potvrđene narudžbe smatrati neopozivima. Kupac ima pravo na jednostrani raskid ugovora u skladu sa Zakonu o obveznim odnosima. Pravo se ostvaruje u roku i na način predviđen zakonom.

www.salamander.hr može narudžbu odbaciti odnosno ne isporučiti proizvod ukoliko ustanovi da je došlo do zlouporabe web trgovine www.salamander.hr. Prilikom naručivanja proizvoda kupac potvrđuje da je bio upoznat sa općim uvjetima i da je posebno bio upozoren na opće uvjete.

Dostava proizvoda sa cijenom većom od 40,00 EUR na kućnu adresu unutar granica Republike Hrvatske je besplatna. Za proizvode koje imaju cijenu ispod 40,00 EUR, za dostavljanje na kućnu adresu, kupac plaća još dodatni iznos od 4,00 EUR.

Dostavna služna s kojom surađujemo je službom Overseas Trade Co Ltd. d.o.o., Zastavnice 38a, 10251 Hrvatski Leskovac.

Overseas Trade Co Ltd. d.o.o. se pridržava svih načela transparentnosti i pažljivog postupanja s osobnim podacima u skladu s Općom uredbom o zaštiti podataka (engl. General Data Protection Regulation – GDPR) i Zakonom o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka.

Dostava se vrši isključivo za vrijeme radnih dana. Svaki naručeni artikl ćemo dostaviti unutar 2-5 radnih dana na Vašu adresu, izuzetno rok dostave može biti i duži uslijed praznika. Dostava na otoke može potrajati dulje od navedenog roka (do 14 dana), ovisno o voznom redu plovidbe te rasporeda dostave na otoke kurirskih službi. Prilikom kupovine molimo Vas da ostavite broj telefona ili mobitela gdje Vas kurir može dobiti i dogovoriti isporuku u slučaju da je adresa netočna. Ukoliko Vas kurir ne zatekne na adresi, ostavlja obavijest o prispijeću pošiljke.

 

17. PLAĆANJE

Prilikom online kupnje, svojim kupcima nudimo slijedeće načine plaćanja:

 • Kartično plaćanje  (Online plaćanje kreditnim, debitnim i karticama na rate)
 • Gotovinsko plaćanje  (Plaća se proizvod prilikom preuzimanja)
 • Preuzimanje u trgovini (Plaća se jednom od važećih vrsta plaćanja - kartično ili gotovinski)

Plaćanje proizvoda vrši se platnim karticama sa jednokratnom uplatom ili na rate na način da se sredstva rezerviraju u trenutku zaključenja narudžbe. Prilikom dodatne provjere i obrade odabrane narudžbe te slanja kupcu, rezervirana sredstva se skidaju s računa kupca i prenose na račun Moa line d.o.o. Plaćanje na rate je omogućeno karticama Privredne banka Zagreb (PBZ), Zagrebačka banka (Zaba) te Erste banke.

Tvrtka Moa Line d.o.o. upotrebljava WebPay servis by Monri za online plaćanja.

Tajnost Vaših podataka je zaštićena i osigurana uporabom SSL enkripcije. Stranice za naplatu putem interneta osigurane su korištenjem Secure Socket Layer (SSL) protokola sa 128/256-bitnom enkripcijom podataka. SSL enkripcija je postupak šifriranja podataka radi spriječavanja neovlaštenog pristupa prilikom njihovog prijenosa. Time je omogućen siguran prijenos informacija te onemogućen nedozvoljen pristup podacima prilikom komunikacije između vašeg računala i WebPay servisa, te obratno.

WebPay servis i financijske ustanove (kartične kuće) razmjenjuju podatke uporabom virtualne privatne mreže (VPN), koja je zaštićena od neautoriziranog pristupa. Brojevi kreditnih kartica se ne pohranjuju i nisu dostupni neovlaštenim osobama.

Plaćanje na rate je moguće karticama PBZ, ZABA i Erste banke i to u skladu sa sljedećim uvjetima:

 • 2 RATE > 50,00 EUR
 • 3 RATE > 75,00 EUR
 • 4-6 RATA > 100,00 EUR

18. POVRAT I ZAMJENA

Ukoliko se kupac predomisli nakon primitka narudžbe i zaključi da kod dostavljenog proizvoda ne odgovara neka od njegovih značajnki - npr. veličina, boja i slično, moguće je napraviti zamjenu ili dobiti povrat uplate u roku od 30 dana od dana isporuke paketa. U tom slučaju potrebno je ispuniti sljedeći Zahtjev za povrat ili zamjenu te isti dostaviti putem mail adrese: salamandershop@moaline.hr. Jedna primjerak popunjenog zahtjeva za zamjenu ili povrat također treba dostaviti u kutiji uz vraćeni proizvod.

Povrat ili zamjena robe se realizira na način da se kupljeni artikal vrati putem dostavne službe po vlastitom izboru i to isključivo na adresu trgovine sa koje je prvobitno izdat račun.

U slučaju povrata robe potrebno je:

 • ispuniti zahvtjev za povrat
 • kupljeni artikl zapakirati zajedno s računom i ispunjenim zahtjevom za povrat
 • poslati na adresu trgovine iz koje je došao artikl
 • na adresi centrale, Ilica 23, ne prihvatamo povrate
 • troškove slanja prilikom zamjene ili povrata snosi kupac

Ukoliko ste prilikom kupnje putem našeg online shopa odabrali plaćanje pouzećem ili kartično povrat novca možete izvršiti na način da popunite sljedeći Zahtjev za povrat ili zamjenu na kojem morate unijeti broj računa (IBAN) na koji želite povrat.

Zahtjev je potrebno dostaviti putem mail adrese salamandershop@moaline.hr, ali i uz vraćeni proizvod u trgovinu.

 

19. NADZORNO TIJELO

 • Nadzorno tijelo za zaštitu osobnih podataka u Republici Hrvatskoj je Agencija za zaštitu osobnih podataka (AZOP).

Podaci AZOP-a su:

Agencija za zaštitu osobnih podataka,

Martićeva ulica 14

10000 Zagreb

web: http://azop.hr/ tel.: +385 1 4609 000

 

 • Voditelj obrade putem Koordinatora za zaštitu osobnih podataka surađuje s AZOP- om u vršenju njegovih ovlaštenja, u skladu sa obavezama propisanim zakonskim odredbama te internim aktima koje je usvojio Voditelj

 

20. KONTAKT PODACI VODITELJA OBRADE I LICA ZA ZAŠTITU OSOBNIH PODATAKA

 • U slučaju potrebe za tumačenjem odredbi ove Politike privatnosti, ostvarivanja prava Korisnika iz članka 3, kao i drugih pitanja čije je postavljanje predviđeno zakonskim propisima, Korisnici (Ispitanici) se mogu obratiti Voditelju obrade putem komunikacije sa Koordinatorom za zaštitu osobnih podataka korištenjem slijedećih kontakt podataka:

 

 • Poslovno ime Voditelja obrade: MOA LINE d.o.o., Zagreb
 • Adresa: Ilica 23, 10000 Zagreb, Republika Hrvatska
 • Kontakt mail: salamander@moaline.hr
 • Email Koordinatora za zaštitu osobnih podataka: ddusper@modus-biro.hr
 • Telefon Koordinatora za zaštitu osobnih podataka +385914833256
 • Radno vrijeme: Radnim danom: 09:00-17:00

            Subotom: ne radimo

            Nedjelja: ne radimo

 • Korisnik može sva pitanja i zahtjeve vezane za svoja prava slati u pisanom obliku i potpisane na adresu elektronske pošte Koordinatoru imenovanom od Voditelja obrade označene u članu 16.1. Voditelj obrade će putem Koordinatora ili izravno na zahtjev Korisnika odgovoriti odmah, a najkasnije u roku od mjesec dana, osim ako izuzetna složenost pojedinačnog slučaja ne zahtjeva produženje navedenog
 • Da bi Voditelj obrade putem svog Koordinatora za zaštitu osobnih podataka zaštitio Korisnika kao titulara osobnih prava, potrebno je da se Korisnik na odgovarajući način identificira kao podnositelj prijave, a što će Koordinatoru predstavljati jamstvo da osobne podatke daje njihovom

 

21. ZAVRŠNE ODREDBE

 • Prihvaćanjem Politike privatnosti, odnosno popunjavanjem Zahtjeva za registraciju na web stranici www.salamander.hr, Korisnik potvrđuje da je pročitao i razumio ovu Politiku privatnosti, kao i da je suglasan sa osnovama i svrhama obrade podataka, kako je ovim dokumentom propisano.
 • Sve promjene Politike privatnosti biti će javno dostupne na za to predviđenom mjestu na Web stranici i/ili Aplikaciji, o čemu će Korisnici biti obavješteni putem istih sredstava komunikacija, na način da će im biti omogućeno da pročitaju novi dokument.

 

 22. SUDSKA NADLEŽNOST

22.1. Za sudske postupke koji bi mogli proizaći iz primjene odredbi ove Politike privatnosti, nadležni su sudovi Republike Hrvatske u skladu sa važećim zakonskim i pod-zakonskim normama i sudskom praksom.

 

U Zagrebu, 31.12.2022

loading ...